Så här gör ni lönekartläggningen med stöd från Lönelotsarna

Lönelotsarna använder DO:s verktyg för arbetsvärdering och lönekartläggning. Vi skräddarsyr verktygen till verksamheten och utbildar de som ska delta i arbetet. Vår metod innebär att när projektet är genomfört har också de kunskaper, den struktur och systematik som krävs för en lönekartläggning och dokumentation av arbetet för jämställda löner överförts till organisationen.


LÖNEKARTLÄGGNING STEG FÖR STEG

  1. En projektorganisation utses med representanter för arbetsgivaren och de anställda. Det grundläggande arbete görs i en mindre arbetsgrupp där konsult från Lönelotsarna ingår.

  2.  Arbetsgruppen analyserar lönepolicy och riktlinjer, lönekriterier, förmåner mm. Lönelotsarna är behjälpliga med handledning.

  3. Utifrån beskrivna yrkesroller eller liknande görs en indelning lika arbeten, dvs. befattningar som har likartade arbetsuppgifter. Könsuppdelad lönestatistik tas fram med medellöner och lönespridning. Lönelotsarna kan hjälpa till med statistikbearbetning, kartläggning och analys.

  4. Med hjälp av det kostnadsfria verktyget Analys Lönelots hjälper vi er därefter att bedöma vilka arbeten som är likvärdiga. Analys Lönelots är en grundmodell för enkel arbetsvärdering som passar vid lönekartläggning av likvärdiga arbeten.

  5. Med arbetsvärderingsresultatet till grund genomförs därefter kartläggning och analys av löner för likvärdiga arbeten. Kvalitetssäkring görs av Lönelotsarna.

  6. Lönelotsarna kan hjälpa till med beräkning och åtgärdsplan för eventuella lönejusteringar samt med dokumentation av arbetet. Vi ger råd och tips om effektiva åtgärder och kvalitetssäkrar lönepolicy och löneprocess utifrån diskrimineringslagens krav på sakligt grundade löner.

  7. Lönelotsarna erbjuder dessutom vägledning i att beskriva relevanta och sakliga lönekriterier för lönesättningen, liksom utbildning i lönesamtal för lönesättande chefer.