arbetsvärdering

Med Analys Lönelots arbetsvärdering skräddarsyr du systemet till just er verksamhet genom att anpassa faktorer, nivåer och viktning. Systemet utgår från diskrimineringslagens huvudområden - kunskaper och färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden - en förutsättning för att definiera likvärdiga arbeten.

När du har laddat ner programmet följer du de sju stegen nedan för att göra en arbetsvärdering.

1 Anpassa faktorplan

I Faktorplan kan faktorer läggas till eller tas bort. Antalet nivåer kan justeras till mellan 2–7, i grundversionen finns 5 nivåer.

Att tänka på: Systemet är konstruerat som en grundmodell som ska anpassas till olika verksamheter. Se över ordval så att formuleringar stämmer överens och speglar inriktning, värdegrund och mål som finns i organisationen. Ju mindre sammansatt en faktor är desto lättare är det att göra värderingen. Det kan därför vara bättre att begränsa en faktor, ta bort några aspekter eller skapa en ny faktor framför att göra en faktor mer komplicerad genom tillägg. Om någon aspekt beskriver krav i arbetsuppgifter som är särskilt viktiga i verksamheten kan den göras till en egen faktor. Definitionen av den nya faktorn måste vara tydlig så att inte samma krav bedöms två gånger. Om beskrivningen inte täcker in kraven i arbeten går det att lägga till en aspekt i den befintliga faktorn. Kontrollera att den nya aspekten inte finns med i någon annan faktor. Om en faktor inte behövs kan den tas bort. Kontrollera innan att den inte bedömer kraven i någon arbetsuppgift som förekommer i verksamheten. Om någon av aspekterna beskriver krav som inte finns i något arbete i verksamheten kan och bör den tas bort. Varje faktor har fem nivåer. Det kan finnas anledning att ändra antalet nivåer, särskilt om en faktor ges hög eller låg vikt. Den högsta nivån är kanske inte tillräckligt hög, skillnaden mellan nivåerna är för liten eller alltför stor.

2 Anpassa Faktorbeskrivningar

I Faktorbeskrivningar kan beskrivningen av faktorer ändras och definitioner av svårighetsnivåer justeras. I programmet finns inlagt faktorernas definitioner enligt grundodellan. Här finns också de fem nivåerna definierade.

3 Viktning

Viktning innebär att väga de olika faktorerna mot varandra och bestämma deras inbördes inflytande. Viktningen påverkar slutresultatet och ska spegla vad som värderas i den aktuella verksamheten. Om man låter bli att vikta innebär det i praktiken att varje faktor väger lika tungt och är lika betydelsefull.

Viktningen kan ändras under Faktorplan genom att skriva in en siffra på avsedd plats under Viktning. Bestäm varje faktors vikt genom att fördela 100 procent mellan dem.

Att tänka på: Rangordna först de olika faktorerna efter deras betydelse för organisationen. Bedöm också var tyngden ska ligga mellan de fyra huvudområdena kunskaper och färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden. Det underlättar en rimlighetskontroll av den färdiga viktningen.

I arbetsvärderingssystemets grundversion har varje faktor fem nivåer. Viktningen av faktorn påverkas inte av om antalet nivåer i faktorn ökar eller minskar, däremot påverkas den av hur många poäng som varje nivå får. Faktorer som ges en vikt på 5 procent eller lägre rekommenderas att ha färre nivåer än fem. För faktorer med hög vikt bör övervägas om antalet nivåer ska vara fler.

Viktningen av faktorerna kan göras efter arbetsvärdeingen. Värderingsarbetet medför ofta en bättre förståelse av faktorerna och deras inbördes förhållanden. Det gör viktningen mer underbyggd.

4 Arbeten att värdera

Under Värdering • Arbeten att värdera skrivs alla arbeten som ska ingå i värderingen in med en statistikkod (ej obligatoriskt). Här går också att klippa in en arbetsbeskrivning.

Att tänka på: Det behövs en god uppfattning om vad som krävs i varje arbete vid arbetsvärdering. Kunskaper om arbetsinnehållet är värderingsgruppens huvudsakliga informationskälla. Om viktig information saknas kommer det inte att bli värderat. De flesta verksamheter har någon form av beskrivning av yrkesroll, befattning, kompetensprofil, kravprofil eller liknande som beskriver arbetet. Alla arbeten bör beskrivas lika omsorgsfullt och lika ”djupt”, även om beskrivningarna kanske inte alltid är lika långa.

Om det inte finns beskrivningar kan ni behöva ta fram sådana eller finna andra sätt att systematiskt beskriva krav som ställs i olika arbeten.

5 Värderingsblad

Alla arbeten som finns inlagda i systemet visas i Värderingsblad där arbetsvärderingen görs faktor för faktor med en enkel klickning.

Skriv en kort motivering till nivåplacering för respektive arbete och faktor. Motiveringen är viktigt som dokumentation vid kvalitetssäkring av värderingen och skapar förutsättningar för en konsekvent bedömning. Alla arbeten ska värderas under en faktor innan man går vidare till nästa.

Att tänka på: Det är arbetets krav och inte individens förmåga som ska värderas. Arbetets krav och svårigheter värderas från olika perspektiv:

  • under kunskapsområdet är det krav på kunnande som ska bedömas,
  • under ansvarsområdet är det ansvarets tyngd och omfattning som ska bedömas och
  • under ansträngning och arbetsförhållande är det påfrestningen i arbetet som ska bedömas.

Värderingen bör göras av flera personer som har en god kännedom om organisationen, dess verksamhet och mål. De ska inte representera några gruppintressen utan ska med sin kunskap och sitt goda omdöme avgöra på vilken svårighetsnivå varje arbete ska inplaceras utifrån den dokumentation som föreligger. Om information saknas ska den kompletteras.

Det kan vara bra att tillfälligt lämna en faktor om det inte går att komma fram till hur den ska värderas. Värderingar kan också behöva omprövas från en ny utgångspunkt och skälen för ett beslut granskas på nytt.

6 Resultat: oviktade och viktade poäng

När värderingsarbetet är avslutat ska resultatet analyseras. Analys Lönelots har fler funktioner för att granska resultaten och gruppera likvärdiga arbeten. Funktionen Tabell för oviktade poäng ger en samlad översikt av poängen före viktning i varje faktor för värderade arbeten. Tabell för viktade poäng ger motsvarande översikt över resultaten efter viktning.

Att tänka på: Kan vi arbeta efter det här resultatet? Speglar det organisationens intentioner och värderingar och de värderingar organisationen önskar fördjupa och utveckla vidare? Har bestämmelserna i diskrimineringslagen beaktats? Om inte, var ligger felet? Analysen kan leda till att innehållet i någon faktor måste ändras, viktningen justeras, eller en granskning om värderingarna är sakligt motiverade.

7 Indelning i likvärdiga arbeten

I funktionen Likvärdiga arbeten delas värderingsresultatet in i poängintervall eller kluster för presentation av resultatet.

När resultatet har analyserats ska en indelning av de värderade arbetena göras i grupper om likvärdiga arbeten inom ett intervall av 20 till 100 poäng. Arbeten som ligger inom samma poängintervall betraktas som likvärdiga. Ett lämpligt intervall kan omfatta 5 till 10 poäng. Alla intervall behöver inte poängmässigt vara lika stora. Man kan bilda kluster. Det innebär att för arbeten som poängmässigt klumpar ihop sig bör intervallgränserna läggas så att man kan hålla samman gruppen. Hur många svårighetsgrupper/kluster resultatet ska indelas i har också betydelse för val av poängintervall.

I Likvärdiga arbeten 1 görs indelningen av grupper i likvärdiga arbeten. Samtliga värderade arbetens viktade poäng visas och poängen för skiljelinjerna vid grupper av likvärdiga arbeten.

I Likvärdiga arbeten 2 visas endast poängen där skiljelinjen mellan respektive grupp går. Poängen för varje arbete visas inte. Arbeten inom samma grupp ordnas alfabetiskt.

I Likvärdiga arbeten 3 visas vare sig poängen för skiljelinjen eller poängen för enskilda arbeten. Arbeten inom samma grupp ordnas alfabetiskt. Detta är det vanligaste sättet att presentera slutresultatet av värderingen.

När det samlade resultatet ses som rätt och rimligt är det dags för lönekartläggningen. Hela arbetsvärderingen inklusive all dokumentation kan exporteras, skrivas om och redigeras på det sätt som resultaten ska presenteras.

Här kan du hämta en systembok med utförlig beskrivning av arbetet med arbetsvärdering.

Här kan du hämta hela handboken om arbetsvärdering och lönekartläggning.