Lönelotsarna använder det kostnadsfria verktyget Analys Lönelots, skräddarsyr det till verksamheten och utbildar de som ska delta i arbetet. När arbetet är genomfört har därmed kunskaper, struktur och systematik som krävs för en lönekartläggning överförts till organisationen.

Arbetsvärdering

Arbetsvärdering är en metod för att bestämma krav och svårigheter i olika yrken. Metoden ger underlag för att bedöma om yrken som är olika ändå är likvärdiga när kraven summeras. Det är inte en objektiv vetenskap utan ett sätt att systematisera arbetskrav och synliggöra värderingar.

Lönelotsarna använder Analys Lönelots som är uppbyggd utifrån Diskrimineringslagens definition av likvärdiga arbeten. Verktyget är en grundmodell med aspekter, nivåer och viktning av faktorer som ska anpassas till varje arbetsgivare. Tack vare Lönelotsarnas erfarenhet från många sektorer och branscher, kan vi snabbt och enkelt anpassa verktyget till olika arbetsplatser och organisationer.

LÖNEKARTLÄGGNING STEG FÖR STEG

  1. En projektorganisation utses med representanter för arbetsgivaren och de anställda. Genomförandet sker i en mindre arbetsgrupp där konsult från Lönelotsarna ingår.

  2. Arbetsgruppen gör en jämställdhetsanalys av lönepolicy, riktlinjer, sidoförmåner utifrån Diskrimineringslagens krav.

  3. Utifrån beskrivna yrkesroller görs en indelning utifrån lika arbeten, det vill säga befattningar som har likartade arbetsuppgifter. Könsuppdelad lönestatistik tas fram och analyseras.

  4. Med hjälp av det kostnadsfria verktyget Analys Lönelots hjälper vi er att arbetsvärdera de olika yrkesrollerna och bedöma vilka arbeten som är likvärdiga. Med arbetsvärderingsresultatet till grund genomförs därefter kartläggning och analys av löner för likvärdiga arbeten.

  5. Lönelotsarna bistår med åtgärdsplan för eventuella lönejusteringar och dokumentation av arbetet. Vi ger råd och tips om åtgärder och kvalitetssäkrar både lönepolicy och löneprocess utifrån diskrimineringslagens krav på sakligt grundade löner.

  6. Lönelotsarna kan bistå i att ta fram relevanta och sakliga lönekriterier för lönesättningen, liksom utbildning i lönesamtal för lönesättande chefer .